jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

A

Afkoop
Als u weinig pensioen hebt opgebouwd, kan het pensioenfonds besluiten om uw pensioen in één keer uit te betalen. U ontvangt dan straks geen maandelijkse betalingen meer van uw pensioenfonds. Dit heet afkoop van pensioen.
Anw
Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Als uw partner overlijdt, hebt u mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Dit geldt als u bent geboren vóór 1 januari 1950, ongehuwde kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt of voor ten minste 45 procent arbeidsongeschikt bent. Deze uitkering vervalt als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Meer informatie vindt u op www.svb.nl.
Anw-pensioen

Een aanvullende uitkering, naast het partnerpensioen, voor uw partner als u komt te overlijden voordat u met pensioen gaat. Dit kunt u regelen via uw werkgever als uw partner geboren is in of na 1950. U betaalt de premie via uw salaris. Het is een verzekering. Als u uit dienst gaat, vervalt het recht op een aanvullend Anw-pensioen.

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, krijgt u een AOW-uitkering van de overheid. U kunt eerder met pensioen, maar uw AOW-uitkering krijgt u pas vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Let op: hebt u in de 50 jaar voordat uw AOW ingaat in het buitenland gewoond? Dan is uw AOW mogelijk lager. Meer informatie vindt u op www.svb.nl.

Arbeidsongeschikt
Als u twee jaar (om precies te zijn 104 weken) niet kunt werken omdat u ziek bent, wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Dit heeft gevolgen voor uw pensioen.
Naar boven

B

Beschikbare premieregeling
Een manier van pensioen opbouwen waarbij u samen met uw werkgever elk jaar een bepaald bedrag voor uw pensioen betaalt. Dit geld wordt belegd. Zo bouwt u een kapitaal op. Als u met pensioen gaat, koopt u met dit kapitaal een pensioen in bij een verzekeraar.
Bestuur
Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Pensioenfonds De Fracties. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers.
Bijsparen
Als u met pensioen gaat, bestaat uw inkomen uit AOW van de overheid en pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever. U kunt daarnaast bijsparen voor extra pensioen. Dit kunt u doen bij Stichting Pensioenfonds De Fracties, een verzekeraar of een bank.
Naar boven

D

Deeltijdpensioen

Een werknemer gaat in deeltijd met pensioen als hij of zij een aantal dagen van de werkweek blijft werken en een aantal dagen van de werkweek pensioen ontvangt.

Dekkingsgraad
Een graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en het vermogen van een pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat het pensioenfonds voor elke euro die het moet uitkeren aan pensioen, €1,05 aan vermogen heeft.
Naar boven

G

Geregistreerd partnerschap
Een samenlevingsvorm van mensen die niet trouwen, maar hun relatie wel formeel willen maken met een notariële akte. Voor het pensioen zijn het geregistreerd partnerschap en het huwelijk gelijkwaardig.
Naar boven

I

Indexatie
Zie: toeslagverlening.
Naar boven

M

Middelloonregeling
Een manier van pensioen opbouwen waarbij de hoogte van uw pensioen afhangt van het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend tijdens uw loopbaan. Hoe hoger het gemiddelde salaris is, hoe hoger uw pensioen wordt.
Naar boven

O

Ouderdomspensioen
Een levenslange uitkering die u van uw pensioenfonds ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Bij Stichting Pensioenfonds De Fracties is dat standaard de eerste dag van de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Naar boven

P

Partnerpensioen
Inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Hij of zij krijgt dan een uitkering van uw pensioenfonds.
Pensioenfonds

De organisatie die uw pensioen regelt.  U betaalt tijdens uw loopbaan premie en het pensioenfonds zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als u met pensioen bent. In uw geval is dat Stichting Pensioenfonds De Fracties. Als u van werk bent veranderd tijdens uw loopbaan, kan het zijn dat u ook bij een andere organisatie pensioen hebt opgebouwd.

Pensioeninkomen

Dat is uw totale inkomen nadat u met pensioen bent gegaan. Dit inkomen bestaat uit 2 of 3 onderdelen (pijlers):

  1. AOW van de overheid, en
  2. pensioen van De Fracties, eventueel aangevuld met pensioen van een ander pensioenfonds (van een vorige baan), en misschien ook
  3. extra pensioen dat u zelf extra hebt bijgespaard
Pensioenpremie
Het bedrag dat u en uw werkgever betalen aan het pensioenfonds voor de opbouw van uw pensioen.
Pensioenuitkering
Het bedrag dat Stichting Pensioenfonds De Fracties u maandelijks betaalt nadat u met pensioen bent gegaan.
Naar boven

T

Toeslagverlening
Een jaarlijkse verhoging van uw pensioen. Vroeger werd dat indexatie genoemd. De achterliggende gedachte is dat de prijzen stijgen met de jaren. Met één euro kunt u later minder kopen dan nu. Met de toeslag probeert het pensioenfonds te voorkomen dat uw pensioen in waarde daalt. U hebt niet automatisch recht op deze verhoging. Het bestuur beslist hier elk jaar over. Voor deze voorwaardelijke verhoging van uw pensioen is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De verhoging van uw pensioen wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.
Naar boven

U

Uniform Pensioenoverzicht
Elk jaar ontvangen werknemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds De Fracties een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarin staat hoeveel pensioen u straks krijgt van dit pensioenfonds. Ook vindt u in dit pensioenoverzicht terug hoeveel u ontvangt bij arbeidsongeschiktheid en welke uitkering uw eventuele partner of kinderen krijgen na uw overlijden. Oud-werknemers ontvangen elke 5 jaar een pensioenoverzicht.
Naar boven

V

Variabel pensioen

Ook wel hoog/laag pensioen genoemd. Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen of u de eerste jaren dat u met pensioen bent een hoger pensioen wilt ontvangen. U ontvangt dan eerst meer pensioen en later minder. U kunt er ook voor kiezen om eerst een lager pensioen te ontvangen.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds De Fracties controleert hoe het bestuur werkt. Het bestuur legt elk jaar hierover verantwoording af. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het functioneren van het bestuur. Dit oordeel staat in het jaarverslag.

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij beoordelen jaarlijks het bestuur.

Voorwaardelijkheids- verklaring

Een verklaring waarin staat omschreven of, en zo ja, volgens welke regels uw pensioenfonds uw (opgebouwde) pensioen verhoogt. Vaak is de voorwaardelijkheidsverklaring gekoppeld aan het toeslagenlabel. Zie ook: toeslagenlabel.

Naar boven

W

Waardeoverdracht

Als u een nieuwe baan krijgt kunt u besluiten om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.

Waardevast pensioen
Een pensioen dat meegroeit als de prijzen voor levensonderhoud stijgen. Zie ook: Toeslagverlening.
Welvaartsvast pensioen
Een pensioen dat meegroeit als de lonen stijgen. Zie ook: Toeslagverlening.
Wezenpensioen

Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt uitbetaald aan uw kinderen tot zij 18 jaar zijn.

Naar boven