jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

logo_laag2_blauw

Welkom bij Stichting Pensioenfonds De Fracties! In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.pensioenfondsdefracties.nl (deze site is in Q3 2016 beschikbaar).

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds De Fracties. U kunt laag 1 en laag 3 vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl, of opvragen bij mevrouw S. Bertram, Pensioenadviseur bereikbaar op toestel 2420.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Via Loders Croklaan neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds De Fracties en bouwt uw ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, uw maandelijkse inkomen als u stopt met werken en met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zolang u leeft.

Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. U vindt een indicatie op https://mijnpensioen.nnip.com/ of www.mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenregeling waaraan u meedoet, noemen we een premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker.

partner_en_wezenpensioen_opbouw

Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen is 65% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Stichting Pensioenfonds De Fracties pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 65% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 16% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Het pensioenreglement vindt u ook op www.pensioenfondsdefracties.nl

Let op: Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.  Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds De Fracties. Het pensioenreglement vindt u ook op www.pensioenfondsdefracties.nl. Voor het salaris boven de WIA loongrens ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.
reglement

Pensioenreglement

In het reglement leest u wat u precies in onze pensioenregeling krijgt. Kijk op www.pensioenfondsdefracties.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WGA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen voor het salaris onder de WIA loongrens. Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen voor het salaris onder de WIA loongrens.

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. Pensioen dat u zelf regelt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten of door in uw regeling extra pensioen op te bouwen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl. Daarnaast kunt u het partnerpensioen gedurende uw deelnemerschap aanvullen met € 6.000 of € 12.000 bruto per jaar. Meer informatie hierover vindt u hierna, onder het icoon ‘vrijwillig’.

premie

U bouwt pensioen op in onze regeling

Iedere maand wordt premie gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koopt u een ouderdomspensioen en/of partnerpensioen. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. Wij beleggen het geld dat op uw pensioenbeleggingsrekening staat. Bereikt u bijna de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan kunt u weinig risico lopen met uw pensioen. Wij beleggen daarom steeds minder risicovol als uw pensioendatum dichterbij komt. Dit noemen wij beleggen volgens life cycle. Wilt u een andere keuze maken qua beleggingen? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Daarom vragen wij u een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee bepalen wij uw risicoprofiel. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden op https://mijnpensioen.nnip.com/.
opbouw

Opbouwpercentage

Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over uw hele loon, maar voor het salaris boven de DC grens. Voor het salaris onder de DC grens is de middelloonregeling van toepassing. Het deel van uw loon waarover geen beschikbare premie wordt vastgesteld is het bedrag tot € 66.253 bruto per jaar (niveau 2017). Boven dit bedrag tot maximaal € 103.317 bruto (niveau 2017) wordt de beschikbare premie vastgesteld.

De beschikbare premie is een percentage van uw pensioengevend salaris min de franchise (het deel van het loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u AOW krijgt). Dit percentage hangt af van uw leeftijd. In de tabel kunt u zien welk percentage wij nemen bij uw leeftijd. Met dit percentage berekenen wij uw premie.

Uw leeftijd op 1 januari

 

 

Percentages

15 tot en met 19

4,1

20 tot en met 24

4,7

25 tot en met 29

5,6

30 tot en met 34

6,8

35 tot en met 39

8,3

40 tot en met 44

10,1

45 tot en met 49

12,4

50 tot en met 54

15,2

55 tot en met 59

18,7

60 tot en met 64

65 tot en met 67

23,4

27,4

 

Voorbeeld:

De franchise in een pensioenregeling is: € 13.000,- Het pensioengevend salaris van meneer Voorbeeld is: € 40.000,-

Op 1 januari 2014 is meneer Voorbeeld 38 jaar. Uit de tabel leest u welk percentage bij de leeftijd van 38 jaar hoort: 9,5%.

De premie voor de pensioenregeling van meneer Voorbeeld is:

(€ 40.000,- / € 13.000,-) x 9,5% = € 2.565,- per jaar. Per maand is dit € 213,75.

premieverdeling_enkel 

Premie

Uw werkgever betaalt elke maand de beschikbare premie voor uw pensioenopbouw. Deze premie vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en wilt u uw pensioen meenemen, dan kan dit. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Stichting Pensioenfonds De Fracties staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje ‘Wat krijgt u in deze pensioenregeling’. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.
beleggingskeuze

Beleggingskeuze

Wij beleggen uw beschikbare premie standaard volgens life cycles voor u. Zie voor uitleg van de life cycles de informatie bij ‘Hoe bouwt u pensioen op?’. Wilt u zelf verantwoordelijk zijn voor uw beleggingen? Dan zorgen wij er niet voor dat het risico van uw beleggingen afneemt als uw pensioendatum dichterbij komt. U kiest dan zelf in welke fondsen u belegt. U leest meer over de beleggingsmogelijkheden https://mijnpensioen.nnip.com/.
vrijwillig_pensioen

Vrijwillige ANW-hiaat verzekering

Bij Stichting Pensioenfonds De Fracties is het mogelijk om te kiezen voor een vrijwillige ANW-hiaatverzekering. Met deze verzekering kunt u het partnerpensioen gedurende uw deelnemerschap aanvullen met € 6.000 of € 12.000 bruto per jaar. De premie voor deze verzekering wordt via uw werkgever op uw salaris ingehouden. Uw werkgever draagt de premie af aan Stichting Pensioenfonds De Fracties. Meer informatie over deze vrijwillige verzekering en de premie die u daarvoor betaalt is te vinden op www.pensioenfondsdefracties.nl en het pensioenreglement. Vul het formulier ANW-hiaat verzekering in als u hiervan gebruik wilt maken.
nettopensioen U bouwt pensioen op over het salaris tot € 103.317 bruto per jaar. Verdient u meer, dan kunt u eventueel privé een regeling treffen.
deeltijd_67

Pensioen vervroegen

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen volledig of gedeeltelijk eerder in te laten gaan dan op uw pensioendatum. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Kijk voor meer informatie over de verlaging van uw opgebouwde pensioen op www.pensioenfondsdefracties.nl (deze site is in Q3 beschikbaar). Kijk voor de voorwaarden voor het vervroegen van pensioen in het pensioenreglement.
keuze

Keuzemogelijkheden

De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

• eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt;
• wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
• eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom;
• bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen. 

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

Risico’s

De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van uw beschikbare premie, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn:
• de rente;
• de levensverwachting van mensen;
• vergoeding voor kosten die ze maken.

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen verwijzen wij u naar https://mijnpensioen.nnip.com/ of www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Welke kosten maken wij?

kosten
Voor het beheer van uw beleggingen rekent de fondsbeheerder kosten. Deze kosten worden verrekend met uw beleggingen. U vindt op https://mijnpensioen.nnip.com/ meer informatie over de kosten.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u verandert van pensioenuitvoerder

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen als u van baan verandert. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw huidige of nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Geef dit dan door aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Stichting Pensioenfonds De Fracties staan. U koopt dan met dit kapitaal op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele nabestaanden. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje ‘Wat krijgt u in deze pensioenregeling’. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw. Voor het salaris boven de WIA loongrens kunt recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.
 samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. U leest in uw Pensioen 1-2-3 wat er voor uw partner en eventuele kinderen is geregeld als u overlijdt. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. Meer informatie vindt u onder het icoon ‘vrijwillig’.

Let op: Woont u ongehuwd samen? Dan is er niet automatisch een partnerpensioen geregeld. Wilt u dat uw partner hier wel voor in aanmerking komt? Dan moeten u en uw partner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in uw pensioenreglement. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract afsluiten. Wilt u er dan voor zorgen dat wij een kopie van dit contract krijgen? Meer informatie hierover leest u op www.pensioenfondsdefracties.nl.
scheiden 

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

Kijk voor meer informatie op www.pensioenfondsdefracties.nl.
buitenland

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland kan het zijn dat u dan geen pensioen meer opbouwt. Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: Ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Pensioenfonds De Fracties daarover informeren.
keuze

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden in uw pensioenregeling zijn:

• eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen, omdat u uw pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt;
• wel of geen partner- en wezenpensioen verzekeren;
• eerst een hoger dan een lager pensioen ontvangen, of andersom;
• bij wie u uw pensioen wilt kopen, wij noemen dit shoppen.
mijnpensioenoverzicht 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 vragen

Als u vragen heeft over uw pensioenregeling

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Sandra Bertram, Pensioenadviseur, toestel 2420, of kijkt u op www.pensioenfondsdefracties.nl.