jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall
Bestuurssamenstelling

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. De bestuursleden houden zich bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheer van de pensioengelden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds De Fracties volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid. Ook speelt het bestuur zoveel mogelijk actief in op de behoeften van (oud-) werknemers, gepensioneerden en de werkgever.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 6 personen. Van hen zijn er 3 door de werkgever benoemd en 3 door de ondernemingsraad (OR) namens de werknemers en oud-werknemers. Zij zitten 4 jaar in het bestuur en zijn herkiesbaar. Om de 2 jaar treedt een derde van het bestuur af (1 werkgeverslid en 1 lid benoemd door de OR).

Door de werkgever zijn benoemd:

  1. Mevrouw E. van Dijk (voorzitter)
  2. De heer H.D. Panneman
  3. De heer E. Bosman   

Door de OR zijn benoemd:

  1. De heer J.H.M. van Ree (secretaris), heeft zitting in het bestuur namens de gepensioneerden.
  2. De heer H. Koning (plaatsvervangend voorzitter)
  3. De heer S. Dinkelaar

Meer informatie over het bestuur vindt u in de Statuten.

Het bestuur wordt ondersteund door Jan Peter Vrieleman. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tevens bij hem terecht: janpeter.vrieleman@pensioenfondsdefracties.nl.