jouw-persoonlijk-pensioen

TopHeaderSmall

Klachten en geschillenregeling

Stichting Pensioenfonds De Fracties heeft een klachten- en geschillenregeling.

Uw pensioenregeling wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop dit is gebeurd, of over de manier waarop u bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen bij het pensioenfonds.

U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële tekst van de Klachten- en geschillenregeling.

Wie kan er een klacht indienen?  

 • Werknemers die meedoen aan de pensioenregeling van het pensioenfonds;
 • Oud-werknemers, die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij het pensioenfonds en van wie het pensioen nog niet is ingegaan.
 • Mensen met een:
  • ouderdomspensioen
  • invaliditeitspensioen
  • (bijzonder) partnerpensioen
  • wezenpensioen

Waar dient u uw klacht in?
Stichting Pensioenfonds De Fracties heeft de uitvoering van de pensioenregelingen ondergebracht bij Dion Pensioen Services B.V. Daar kunt u uw klacht indienen. De adresgegevens vindt u onder Contact.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als:

 1. u het niet eens bent met hoe Stichting Pensioenfonds De Fracties de statuten of het pensioenreglement uitvoert
 2. u vindt dat Stichting Pensioenfonds De Fracties u onjuist heeft behandeld

Hoe dient u een klacht in?
De procedure voor het indienen van een klacht is als volgt:

 1. U dient uw klacht schriftelijk of via het Reactieformulier in bij het pensioenfonds. Dion Pensioen Services B.V. zal namens het pensioenfonds binnen vier weken op uw klacht reageren.
 2. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de reactie van het pensioenfonds. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. U hebt hiervoor vier weken de tijd. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het standpunt van het pensioenfonds.
 3. Het bestuur onderzoekt vervolgens de inhoud van uw bezwaarschrift. Daarbij wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Dit betekent dat het bestuur meer informatie opvraagt bij alle betrokkenen. Het bestuur komt uiterlijk drie maanden na de ontvangst van uw bezwaarschrift tot een oordeel. U krijgt bericht over dit oordeel.

Het postadres van het bestuur vindt u onder Contact.

Als u het niet eens kan worden
Als u ontevreden bent over het oordeel van het bestuur, kunt u de Ombudsman Pensioenen bellen of schrijven. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die klachten en geschillen in behandeling neemt over de uitvoering van het pensioenreglement.

U kunt pas een beroep op de Ombudsman Pensioenen doen, nadat u de klachten- en geschillenregeling van Stichting Pensioenfonds De Fracties volledig heeft doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 333 89 65

Stichting Pensioenfonds De Fracties zal het advies van de Ombudsman Pensioenen opvolgen. Alleen als het bestuur ernstige bezwaren tegen dit advies heeft, kan het bestuur besluiten het advies niet op te volgen.